Informacja o unieważnieniu postępowania. Sprawa numer: NZ.273.68.2014.RZA

Wykonanie czasowej organizacji ruchu na czas trwania imprezy sportowej pod nazwą Krakowskie Spotkania Biegowe organizowanej przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Znak sprawy: NZ.273.68.2014.RZA

Znak sprawy: NZ.273.68.2014.RZA                                               Kraków, dnia  08.05.2014 r.

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Wykonanie czasowej organizacji ruchu na czas trwania imprezy sportowej pod nazwą Krakowskie Spotkania Biegowe organizowanej przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Znak sprawy: NZ.273.68.2014.RZA

 

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 34.92.81.10-2; 34.99.22.00-9; 30.19.50.00-2; 34.92.84.72-7

Termin realizacji: 16-18 maja 2014 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 1, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%,

 

Postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 upzp, ponieważ oferta  z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.