Informacja o unieważnieniu postępowania. Sprawa numer: NZ.273.37.2015.RZA

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych – modernizacja stadionu żużlowego KS WANDA w Krakowie – budowa trybun. Znak sprawy: NZ.273.37.2015.RZA

Znak sprawy: NZ.273.37.2015.RZA                                             Kraków, dnia  09.04.2015 r.

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych – modernizacja stadionu żużlowego KS WANDA w Krakowie – budowa trybun. Znak sprawy: NZ.273.37.2015.RZA

 

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.20-4; 45.21.22.00-8; 45.11.12.00-0; 71.22.00.00-6

Termin realizacji: do dnia 30.09.2015 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 1, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 upzp, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.