Informacja o unieważnieniu postępowania. Sprawa numer: NZ.273.22.2012.RZA

Organizacja XI Cracovia Maraton. Znak sprawy: NZ.273.22.2012.RZA.

 

NZ.273.22.2012.RZA                                                                      Kraków, dnia 08.03.2012 r.

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: Organizacja XI Cracovia Maraton. Znak sprawy: NZ.273.22.2012.RZA.

 

Informacja o unieważnieniu postępowaniaPostępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 92.62.20.00-7

Termin realizacji: od podpisania umowy do dnia 22.04.2012 roku (impreza odbędzie się w dniach 20-22.04.2012 roku).

Liczba otrzymanych ofert: 1.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 upzp, ponieważ oferta  z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.