Informacja o unieważnieniu postępowania. Sprawa numer NZ.273.20.2012.AMA

Opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej celem dostosowania, przerwanej w trakcie realizacji obiektu budowy hali sportowej KS Prądniczanka przy ul. Majora 12 w Krakowie, do obowiązujących przepisów wraz z pozyskaniem stosownych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia na budowę

 

NZ.273.20.2012.AMA                                                                               Kraków, dnia  28.02.2012 r.

 

 

Dotyczy:          postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania

Opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej celem dostosowania, przerwanej w trakcie realizacji obiektu budowy hali sportowej KS Prądniczanka przy ul. Majora 12 w Krakowie, do obowiązujących przepisów wraz z pozyskaniem stosownych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia na budowę.

Numer sprawy: NZ.273.20.2012.AMA

 

Wg rozdzielnika

 

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 71.32.00.00-7, 71.00.00.00-8.

 

Termin realizacji: do dnia 31.07.2012 r.

Liczba otrzymanych ofert:0, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania

0 ofert.

 

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Postępowanie na wykonanie w/w zadania zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.