Informacja o unieważnieniu postępowania. Sprawa numer: NZ.273.187.2015.AMA

Przedszkole Samorządowe Nr 187 os. Piastów 48 – zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych – budowa placu sportowego. Znak sprawy: NZ.273.187.2015.AMA  

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Przedszkole Samorządowe Nr 187 os. Piastów 48 – zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych – budowa placu sportowego. Znak sprawy: NZ.273.187.2015.AMA

 

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.21-1; 45.00.00.00-7

Termin realizacji: do dnia 16.10.2015 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 0, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryterium 1: cena brutto 98%, Kryterium 2: okres gwarancji do 2%

 

Postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 upzp, ponieważ nie złożono żadnej oferty.