Informacja o unieważnieniu postępowania. Sprawa numer: NZ.273.164.2013.RZA

Wymiana sztucznej trawy na boisku sportowym Centrum Rozwoju Com Com Zone przy ul. Ptaszyckiego 6 w Krakowie. Znak sprawy: NZ.273.164.2013.RZA

Dotyczy: Wymiana sztucznej trawy na boisku sportowym Centrum Rozwoju Com Com Zone przy ul. Ptaszyckiego 6 w Krakowie. Znak sprawy: NZ.273.164.2013.RZA 

 

Wg rozdzielnika

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.20-4; 45.21.22.21-1

Termin realizacji: do dnia 03.12.2013 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 3, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 upzp, ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

Zawarcie z bieżącą datą umowy o udzielenie zamówienia publicznego z wybranym wykonawcą, w treści której znajduje się zapis, iż wykonawca jest zobowiązany do realizacji zamówienia do dnia 3.12.2013 roku oznaczałoby zawarcie umowy o świadczenie niemożliwe. Termin wykonania świadczenia określonego w umowie byłby bowiem wcześniejszy, niż termin zawarcia tej umowy.

Umowa o świadczenie niemożliwe w chwili jej zawarcia jest nieważna - art. 387 § 1 kodeksu cywilnego. Świadczenie niemożliwe zgodnie z art. 387 § 1 k.c., to takie zachowanie zobowiązanego, które nie może być zrealizowane według kryteriów obiektywnych przez żadną osobę. Niemożliwość spełnienia świadczenia miałaby zatem w tym wypadku charakter obiektywny i występowałaby niezależnie od tego, kto byłby wykonawcą zamówienia. Zatem z pewnością zamawiający nie może zawrzeć umowy z terminem wykonania zamówienia wynikającym z SIWZ.