Informacja o unieważnieniu postępowania. Sprawa numer: NZ.273.144.2014.RZA

Rewaloryzacja i adaptacja dawnej strzelnicy garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi w Krakowie – etap 1. Znak sprawy: NZ.273.144.2014.RZA

Znak sprawy: NZ.273.144.2014.RZA                                             Kraków, dnia  13.08.2014 r.

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Rewaloryzacja i adaptacja dawnej strzelnicy garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi w Krakowie – etap 1. Znak sprawy: NZ.273.144.2014.RZA 

 

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.42.20.00-1; 45.45.31.00-8; 45.24.36..00-8; 45.42.00.00-7

Termin realizacji: do dnia 30.11.2014 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 1, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 upzp, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.