Informacja o unieważnieniu postępowania. Sprawa numer: NZ.273.140.2012.RZA

Zakup wyposażenia do utrzymania murawy stadionu miejskiego HUTNIK Kraków. Znak sprawy: NZ.273.140.2012.RZA.

 


Informacja o unieważnieniu postępowania


Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 16.31.11.00-9; 16.14.10.00-0; 16.13.00.00-5  

Termin realizacji: do dnia 28.09.2012 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 3, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 6 upzp, ponieważ wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.