Informacja o unieważnieniu postępowania. Sprawa numer NZ.273.128.2012.AMA

Wykonanie remontu bieżni ze skocznią do skoku w dal na terenie Szkoły Podstawowej nr 133? ul. Wrony 115 w Krakowie. Numer sprawy: NZ.273.128.2012.AMA

 

NZ.273.128.2012.AMA                                                          Kraków, dnia  10.09.2012 r.

 

 

Dotyczy:          postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania

Wykonanie remontu bieżni ze skocznią do skoku w dal na terenie Szkoły Podstawowej nr 133- ul. Wrony 115 w Krakowie. Numer sprawy: NZ.273.128.2012.AMA

Wg rozdzielnika

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.20-4, 45.21.22.90-5

 

Termin realizacji: do dnia 30.09.2012 r.

Liczba otrzymanych ofert: 2 z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania

0 ofert.

 

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Postępowanie na wykonanie w/w zadania zostało unieważnione zgodnie z art. 93. ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.