Informacja o unieważnieniu postępowania. Sprawa numer: 8/XI/2011/ZIS

Modernizacja oświetlenia KS ZWIERZYNIECKI przy ul. Na Błoniach 1 w Krakowie - etap 1: dostawa masztów oświetleniowych wraz z oprawami. Sprawa numer: 8/XI/2011/ZIS.

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: Modernizacja oświetlenia KS ZWIERZYNIECKI przy ul. Na Błoniach 1 w Krakowie - etap 1: dostawa masztów oświetleniowych wraz z oprawami. Znak sprawy 8/XI/2011/ZIS.

 

Wg rozdzielnika

 

 

 

Informacja o unieważnieniu postępowaniaPostępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 44.21.22.50-6; 31.22.30.00-5

Termin realizacji: do dnia 09.12.2011 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 0.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 upzp, ponieważ nie złożono żadnej oferty.