Informacja o unieważnieniu postępowania. Sprawa Numer 7/IX/2011/ZIS

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego hali o konstrukcji łukowej pokrytej demontowalną powłoką z tkanin sztucznych nad istniejącym boiskiem sportowym wraz z infrastrukturą techniczną, niezbędnymi przekładkami istniejącego uzbrojenia terenu przy Szkole Podstawowej Nr 130 w Krakowie oraz pozyskaniem właściwych opinii, uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych. Numer sprawy 7/IX/2011/ZIS.

 

ZIS/R/0136/11/NZ/AMA/2215                                                Kraków, dnia  20.09.2011 r.


Informacja o unieważnieniu postępowania

 

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 71.32.00.00-7

 

Termin realizacji: do dnia 30.11.2011 r.

Liczba otrzymanych ofert: 0, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania

0 ofert.

 

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Postępowanie na wykonanie w/w zadania zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.