Informacja o uniewaznieniu postępowania. Sprawa numer 4/VIII/2011/ZIS

Remont boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 32 - ul. Królowej Jadwigi 78 w Krakowie. Numer sprawy 4/VIII/2011/ZIS.

 

ZIS/R/0117/11/NZ/AMA/1955                                                          Kraków, dnia 24.08.2011 r.

 

Dotyczy:          postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania p.n.: Remont boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 32 - ul. Królowej Jadwigi 78 w Krakowie. Numer sprawy 4/VIII/2011/ZIS.

 

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

Unieważnienie postępowania

 

 

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.21-1 45.21.22.90-5

 

Termin realizacji: do dnia 14.10.2011 roku

 

Liczba otrzymanych ofert: 1.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.