Informacja o unieważnieniu postępowania. Sprawa numer: 4/IX/2011/ZIS

Przeprowadzenie badań marketingowych na potrzeby realizacji projektu p.n. ?PPP nowe perspektywy? ? stworzenie międzynarodowej sieci współpracy wspierającej partnerstwo publiczno ? prywatne dla Krakowa.


 ZIS/R/0133/11/NZ/AMA/2223 Kraków, dnia 20.09.2011 r.


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania p.n.: Przeprowadzenie badań marketingowych na potrzeby realizacji projektu p.n. „PPP nowe perspektywy" - stworzenie międzynarodowej sieci współpracy wspierającej partnerstwo publiczno - prywatne dla Krakowa. Numer sprawy 4/IX/2011/ZIS.


Wg rozdzielnika


Informacja o unieważnieniu postępowania


Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
79.31.00.00-0, 79.31.50.00-5, 79.34.23.10-9, 79.31.11.00-8, 79.31.13.00-0
Termin realizacji: do dnia 15.12.2012 r.
Liczba otrzymanych ofert: 1, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania
0 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 70%
Sposób realizacji zamówienia 30%

Postępowanie na wykonanie w/w zadania zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, ponieważ oferta z najniższą ceną (jedyna złożona w tym postępowaniu) przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.