Informacja o unieważnieniu postępowania. Sprawa nr NZ.273.130.2012.AMA

Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej (pełnobranżowej) oraz dokumentacji do przetargu na roboty budowlane, dla budowy wielofunkcyjnego boiska WLKS KRAKUS przy ul. Moszyńskiego 9 w Krakowie. Numer sprawy: NZ.273.130.2012.AMA

 

NZ.273.130.2012.AMA                                                                 Kraków, dnia  14.08.2012 r.

 

 

Dotyczy:          postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania

Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej (pełnobranżowej) oraz dokumentacji do przetargu na roboty budowlane, dla budowy wielofunkcyjnego boiska WLKS KRAKUS przy ul. Moszyńskiego 9 w Krakowie.

Numer sprawy: NZ.273.130.2012.AMA

 

Wg rozdzielnika

 

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 71.32.00.00-7, 71.00.00.00-8.

 

Termin realizacji: do dnia 30.11.2012 r.

Liczba otrzymanych ofert: 0.

 

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Postępowanie na wykonanie w/w zadania zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp, ponieważ nie złożono żadnej oferty.