Informacja o unieważnieniu postępowania NZ.273.5.2019.RZA

Wynajem barier ochronnych wraz z transportem i ustawieniem na imprezy sportowe organizowane przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 34.92.83.00-1

Termin realizacji: zgodnie z zakresem rzeczowym zadania.

Liczba otrzymanych ofert: 3, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:

  1. Cena brutto za wynajem barier wraz z transportem i montażem 60 pkt;
  2. Skrócenie czasu demontażu barier 20 pkt;
  3. Zapewnienie minimum 1.000 mb barier z elementami świecącymi na Bieg Nocny 20 pkt.

 

 

Postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej ustawy Pzp), ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia