Informacja o unieważnieniu postępowania NZ.273.47.2017.RZA

Budowa boiska przy Zespole Szkół Elektrycznych Nr 1 - ul. Kamieńskiego 49 w Krakowie wraz z zespołem sportowo-rekreacyjnym, w tym m. in. boisko ze sztuczną nawierzchnią, bieżnia, skocznia do skoku w dal, siłownia oraz ciągi piesze, rewitalizacja istniejących boisk wraz z niezbędną infrastrukturą - ETAP 1.

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.00.00.00-7; 45.11.12.91-4; 45.23.32.00-1

Termin realizacji: do dnia 20.10.2017 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 4, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:

  1. Cena ofertowa brutto 60%;
  2. Okres gwarancji 10%;
  3. Aspekty społeczne 20%;
  4. Doświadczenie zawodowe osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 10%.

 

Postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej ustawy Pzp), ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.