Informacja o unieważnieniu postępowania NZ.273.36.2018.AMA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn: Dostawa koszulek technicznych na potrzeby imprez sportowych organizowanych przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Numer sprawy: NZ.273.36.2018.AMA.

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 18.41.22.00-2

Termin realizacji: do dnia 31.08.2018 roku

Liczba otrzymanych ofert: 4, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 3 oferty.

Kryteria oceny ofert: 1) Cena ofertowa brutto 60%;

  1. Jakość oferowanej koszulki 40%.

 

Postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta 1: Zakład Produkcji Pościeli ŚWIT Izabela Wintoniak 65-133 Zielona Góra, ul. Błotna 5b

Otrzymana punktacja: Oferta odrzucona

Oferta 2: TODO Jakub Kawa, 62-402 Ostrowite, ul. Zachodnia 17/1

Otrzymana punktacja: Oferta odrzucona

 

Oferta 3: PPHU VIGO Katarzyna Kujawińska, 62-730 Dobra, ul. Dekerta 35

Otrzymana punktacja: łącznie 99,00 pkt. w tym:

Kryterium 1: 60,00 pkt.

Kryterium 2: 39,00 pkt. w tym: Kryterium 2.1: 20,00 pkt.

                                                                      Kryterium 2.2: 19,00 pkt.

 

Oferta 4: Studio Siedem Grzegorz Żółtowski, 30-698 Kraków, ul. Myślenicka 186

Otrzymana punktacja: Oferta odrzucona