Informacja o unieważnieniu postępowania NZ.273.34.2018.RZA

Budowa obiektów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej Nr 49 – ul. Montwiłła Mireckiego w Krakowie.

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.11.12.91-4; 45.21.22.21-1

Termin realizacji: do dnia 30.06.2018 roku

Liczba otrzymanych ofert: 0, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:

  1. Cena ofertowa brutto 60%;
  2. Okres gwarancji 20%;
  3. Doświadczenie zawodowe kierownika budowy 20%.

 

Postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej ustawy Pzp), ponieważ nie złożono żadnej oferty.