Informacja o unieważnieniu postępowania NZ.273.32.2018.AMA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej, zawierającej: projekt koncepcyjny wielobranżowy, projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz opracowanie materiałów do przetargu, zawierających: kosztorysy inwestorskie, przedmiary, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, dla rozbiórek i budowy basenu 50 metrowego przy Zespole Szkół Łączności w Krakowie ul. Monte Casino 31, na działce nr 163/23 i 136/15 obr. 10 Podgórze wraz z zagospodarowaniem terenu w niezbędne dojścia i dojazdy, zjazdy, parking, elementy ogólnodostępne oraz niezbędna infrastruktura techniczna, w tym budowa przyłączy i rozbudowy sieci oraz przekładek istniejącego uzbrojenia terenu.

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 71.32.00.00-7, 71.00.00.00-8

Termin wykonania zamówienia:

ETAP I – obejmuje wszystkie elementy związane z przygotowaniem i złożeniem, we właściwych organach administracji, kompletnego wniosku o udzielenie decyzji pozwolenia na rozbiórkę oraz wykonanie następujących elementów zakresu rzeczowego zmówienia: CZĘŚCI I. Zadanie 1. – 5., CZĘŚCI II. Zadanie 1. – 4. – realizowany w terminie do dnia 31.05.2018 r.

ETAP II – obejmuje wykonanie następujących elementów zakresu rzeczowego zmówienia: CZĘŚĆ I. Zadanie 6. – 10. wraz ze złożeniem kompletnego wniosku do wydanie decyzji PNB CZĘŚĆ III. Zadanie 1. - 5. – realizowany w terminie do dnia 31.08.2018 r.

ETAP III – obejmuje wykonanie następujących elementów zakresu rzeczowego zmówienia: CZĘŚĆ IV. Zadanie 1. – 4., CZĘŚĆ V. Zadanie 1. – 3.– realizowany w terminie do 30.11.2018 r.

 

Liczba otrzymanych ofert: 4 z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 2 ofert.

 

Kryteria oceny ofert:

1)            Cena ofertowa brutto 60,00 pkt

2)            Doświadczenie zawodowe osoby skierowanej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia – architekta 40,00 pkt

 

Uzasadnienie unieważnienia:

 

Postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta 1: Architektoniczne Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Budownictwa  ARP Autorska Pracownia Projektowa Manecki 31-072 Kraków ul. Wielopole 18 B

Otrzymana punktacja: oferta odrzucona

 

Oferta 2: Pracownia Projektowa PION Andrzej Kusztelak 94-128 Łódź ul. Gimnastyczna 14

Otrzymana punktacja: łącznie 80,90 pkt. w tym:

Kryterium 1: 50,90 pkt.

Kryterium 2: 30,00 pkt. w tym: Kryterium 2.1: 30,00 pkt.

                                                                      Kryterium 2.2:   0,00 pkt.

Oferta 3: PROJEKTYGOTOWE.PL Spółka Architektoniczna Sp. z o.o. 30-701 Kraków ul. Zabłocie 39

Otrzymana punktacja: łącznie 75,00 pkt. w tym:

Kryterium 1: 60,00 pkt.

Kryterium 2: 15,00 pkt. w tym: Kryterium 2.1:   5,00 pkt.

                                                                        Kryterium 2.2:   10,00 pkt.

 

Oferta 4: Remigiusz Smolik METROPOLIS Sp. z o.o. Sp. k. 50-240 Szczecin ul. Narutowicza 12

Otrzymana punktacja: Oferta odrzucona