Informacja o unieważnieniu postępowania NZ.273.306.2018.AMA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Dostawa paliw do samochodów na potrzeby ZIS w Krakowie Numer sprawy: NZ.273.306.2018.AMA.

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 09.13.21.00-4; 09.13.41.00-8

 

Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019 r.

 

Liczba otrzymanych ofert: 0  z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

 

Kryteria oceny ofert:

  1. Cena ofertowa za realizację całości zamówienia (z uwzględnieniem udzielonego upustu)  60 pkt
  2. Wysokość upustu 20 pkt
  3. Ilość stacji paliw na terenie Miasta Krakowa 20 pkt

 

Uzasadnienie unieważnienia:

Zamawiający unieważnia postepowanie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, ponieważ nie złożono żadnej oferty.