Informacja o unieważnieniu postępowania NZ.273.30.2018.AMA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. : Budowa boiska przy Zespole Szkół Elektrycznych nr 1 ul. Kamieńskiego 49 w Krakowie. Budowa zespołu sportowo-rekreacyjnego, w tym m.in. budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią- trawa, budowa bieżni, skoczni do skoku w dal oraz ciągów pieszych wraz niezbędną infrastrukturą (ETAP II).

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.00.00.00-7, 45.11.12.91-4, 45.23.32.00-1

Termin wykonania zamówienia: do dnia do dnia 14.08.2018 r. przy czym przekazanie placu budowy nastąpi do dnia 30.04.2018 r (tj. do czasu zakończenia realizacji I Etapu).

 

Liczba otrzymanych ofert: 2 z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

 

Kryteria oceny ofert:

Cena ofertowa brutto 60 pkt.

Okres gwarancji 20 pkt.

Doświadczenie zawodowe kierownika budowy 20 pkt.

 

Uzasadnienie unieważnienia:

Zamawiający unieważnia postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.