Informacja o unieważnieniu postępowania NZ.273.297.2018.RZA

Dotyczy: Przeglądy eksploatacyjne wraz z naprawą serwisową urządzeń dźwigowych na Stadionie Miejskim im. Reymana w Krakowie.

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 50.75.00.00-7

Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2021 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 0, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:

  1. Cena ofertowa brutto 60 pkt;
  2. Czas reakcji w celu uwolnienia pasażerów dźwigu 20 pkt;
  3. Czas przystąpienia do usuwania awarii dźwigu 20 pkt.

 

 

Postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej ustawy Pzp), ponieważ nie złożono żadnej oferty.