Informacja o unieważnieniu postępowania NZ.273.263.2015.AMA

Przebudowa obiektów i urządzeń sportowych WKS WAWEL - tablica wyników wraz z konstrukcją przenośną.

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 37.48.20.00-0

 

Termin wykonania zamówienia: do dnia 10.12.2015 roku

 

Liczba otrzymanych ofert: 1  z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

 

Kryteria oceny ofert:

cena: 97%,

okres gwarancji 3%

 

Uzasadnienie unieważnienia:

Zamawiający unieważnił postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.