Informacja o unieważnieniu postępowania NZ.273.262.2015.RZA

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby ZIS w Krakowie. Znak sprawy: NZ.273.262.2015.RZA

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 30.23.60.00-2

Termin realizacji: do dnia 30.11.2015 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 1, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:

Kryterium 1: cena brutto 98%.

Kryterium 2: okres gwarancji na urządzenia wielofunkcyjne i zasilacze 2%.

 

Postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 upzp, ponieważ oferta  z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.