Informacja o unieważnieniu postępowania NZ.273.26.2019.RZA

Opracowanie projektów oraz wykonanie czasowej organizacji ruchu na czas trwania imprez sportowych organizowanych przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:71.24.00.00-2; 34.92.81.10-2; 34.99.22.00-9; 30.19.50.00-2; 34.92.84.72-7.     

Termin realizacji: zgodnie z zakresem rzeczowym zadania.

Liczba otrzymanych ofert: 0, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:

  1. Cena brutto za wykonanie czasowej organizacji ruchu 40 pkt;
  2. Cena brutto za opracowanie projektów czasowej organizacji ruchu 20 pkt;
  3. Skrócenie czasu demontażu elementów czasowej organizacji ruchu 20 pkt;
  4. Zapewnienie osób posiadających aktualne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z zakresu wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym 10 pkt;
  5. Zapewnienie osób posiadających doświadczenie w zakresie wprowadzania zmian organizacji ruchu podczas imprez sportowych 10 pkt.

 

 

Postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej ustawy Pzp), ponieważ nie złożono żadnej oferty.