Informacja o unieważnieniu postępowania NZ.273.257.2018.RZA

Dostawa systemu nagłośnienia trybuny południowej Stadionu Miejskiego im. Reymana w Krakowie. Część 1: Dostawa głośników. Część 2: Dostawa osprzętu do nagłośnienia.

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 32.34.24.12-3; 32.35.13.00-1

Termin realizacji: do dnia 17.12.2018 roku

Liczba otrzymanych ofert:

Część 1: 0, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Część 2: 1, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 1 ofertę.

 

Kryteria oceny ofert:

  1. Cena ofertowa za realizację danej części zamówienia 60 pkt
  2. Okres gwarancji 20 pkt
  3. Skrócenie terminu realizacji dostawy 20 pkt

 

CZĘŚĆ 1:

Postępowanie w zakresie części 1 zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej ustawy Pzp), ponieważ nie złożono żadnej oferty.

 

CZĘŚĆ 2:

Postępowanie w zakresie części 2 zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej ustawy Pzp), ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Oferta złożona przez Audio Plus Sp. z o.o. podlega odrzuceniu zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp, ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca nie załączył do oferty Opisu proponowanego asortymentu, zawierającego nazwę producenta, symbol/model urządzenia oraz jego parametry techniczne.