Informacja o unieważnieniu postępowania NZ.273.250.2016.RZA

Dotyczy: Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą komórkowych aparatów telefonicznych.

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 64.21.20.00-5

Termin realizacji: do dnia 28.12.2016 roku  dostawa aparatów telefonicznych,

                            od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2018 r. świadczenie usług telekomunikacyjnych

Liczba otrzymanych ofert: 2, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:

  1. Miesięczna opłata abonamentowa brutto dla wszystkich numerów wraz z internetem 60%
  2. Cena brutto urządzeń 40%

 

Postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej ustawy Pzp), ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.