Informacja o unieważnieniu postępowania NZ.273.248.2017.RZA

Modernizacja hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego 4 w Krakowie w zakresie trybun teleskopowych. Numer sprawy: NZ.273.248.2017.RZA.

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 39.11.00.00-6; 71.00.00.00-8

Termin realizacji: do dnia 20.12.2017 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 2, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:

  1. Cena ofertowa brutto 60;
  2. Okres gwarancji 40.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1: MTB-GROUP Sp.j., 32-400 Myślenice, ul. Mickiewicza 40

                      Otrzymana punktacja – łącznie 89,40 pkt, w tym:

  Kryterium 1: 49,40 pkt

  Kryterium 2: 40,00 pkt

 

Oferta 2: RUKO Sp. z o.o., 30-389 Kraków, ul. Wicherkiewicza 23K   

                      Otrzymana punktacja – łącznie 100,00 pkt, w tym:

  Kryterium 1: 60,00 pkt

  Kryterium 2: 40,00 pkt

 

Postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej ustawy Pzp), ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający w SIWZ cz. IV określił termin realizacji zamówienia: do dnia 20.12.2017r.

W dniu 11.12.2017 rZamawiający – w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę RUKO Sp. z o.o. do złożenia w wyznaczonym terminie tj. do dnia 18.12.2017 roku do godz. 15:30 oświadczeń i dokumentów, potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, tj. spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, tj. braku podstaw do wykluczenia oraz dokumentów wskazanych w pkt V.4 oraz pkt VI.10 SIWZ. W wyznaczonym terminie Wykonawca nie złożył wymaganych dokumentów, a biorąc pod uwagę nawet najkrótszy możliwy termin na uzupełnienie dokumentów zawarcie umowy z wskazanym powyżej terminem jej realizacji jest niemożliwe. Tym samym nie jest możliwe zawarcie ważnej, niepodlegającej unieważnieniu umowy.

Również KIO w uchwale z dnia 19.08.2009 r. stwierdziła, że zawarcie umowy o świadczenie niemożliwe, ze wstecznym terminem realizacji zamówienia, jest niedopuszczalne w świetle przepisów k.c. i prowadzi do konieczności unieważnienia postępowania (sygn. akt KIO/KD 22/09).