Informacja o unieważnieniu postępowania NZ.273.210.2018.AMA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn: Modernizacja hali basenowej KS Korona w zakresie instalacji osuszającej.

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.33.12.00-8; 45.21.22.12-5

Termin realizacji: do dnia 30.11.2018 roku

Liczba otrzymanych ofert: 0, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:

  1. Cena ofertowa brutto 60%;
  2. Okres gwarancji 20%;
  3. Doświadczenie zawodowe kierownika budowy branży sanitarnej 20%.

 

Postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej ustawy Pzp), ponieważ nie złożono żadnej oferty.