Informacja o unieważnieniu postępowania NZ.273.206.2015.AMA

Przedszkole Samorządowe nr 187 os. Piastów 48 - zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych - budowa placu sportowego

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.21-1, 45.00.00.00-7.

 

Termin realizacji: do dnia 30.11.2015 r.

 

Liczba otrzymanych ofert: 1  z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofertę.

 

Kryteria oceny ofert:

cena brutto 98%,

okres gwarancji  na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia (z wyłączeniem wykonanych nawierzchni poliuretanowych) 2%

 

Uzasadnienie unieważnienia:

Postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 upzp, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.