Informacja o unieważnieniu postępowania NZ.273.204.2018.RZA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Dostawa kontenerów na obiekty sportowo-rekreacyjne na terenie Krakowa. Znak sprawy: NZ.273.204.2018.RZA Część 2: Dostawa kontenera szatniowego dla SOKS Płomień Kostrze. Część 3: Dostawa kontenera dla LKS Złomex Branice

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 44.21.11.00-3

Termin realizacji: do dnia 22.10.2018 roku

Liczba otrzymanych ofert:

Część 2: 3, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Część 3: 2, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

 

Kryteria oceny ofert:

  1. Cena ofertowa za realizację danej części zamówienia 60 pkt
  2. Okres gwarancji 20 pkt
  3. Skrócenie terminu realizacji dostawy 20 pkt

 

Postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej ustawy Pzp), ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie części 2 i 3 zamówienia.