Informacja o unieważnieniu postępowania NZ.273.191.2017.AMA

Budowa sali sportowej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej nr 40 ul. Pszczelna 13 w Krakowie. Znak sprawy: NZ.273.191.2017.AMA.

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.42.00-2, 45.21.22.10-1, 45.00.00.00-7.

Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.06.2019 r.

 

Liczba otrzymanych ofert: 5 z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

 

Kryteria oceny ofert:

Cena ofertowa brutto 60 pkt.

Okres gwarancji 20 pkt.

Aspekty społeczne 10 pkt.

Doświadczenie zawodowe kierownika budowy 10 pkt.

 

Uzasadnienie unieważnienia:

Zamawiający unieważnia postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.