Informacja o unieważnieniu postępowania NZ.273.18.2018.RZA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 85 – os. Złotego Wieku w Krakowie”.

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.00.00.00-7; 45.21.,22.22-8; 45.21.22.21-1

Termin realizacji: do dnia 31.05.2019 roku

Liczba otrzymanych ofert: 4, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 3 oferty.

Kryteria oceny ofert:

  1. Cena ofertowa brutto 60%;
  2. Okres gwarancji 20%;
  3. Aspekty społeczne 10%
  4. Doświadczenie zawodowe kierownika budowy 10%.

 

Postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej ustawy Pzp), ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.