Informacja o unieważnieniu postepowania NZ.273.178.2017.AMA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Rewitalizacja boiska sportowego wraz z przykryciem - Klub Sportowy Kolejarz Prokocim.

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.20-4, 45.21.22.21-1.

 

Termin wykonania zamówienia: do dnia 31.01.2019 r.

 

Liczba otrzymanych ofert: 2 z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

 

Kryteria oceny ofert:

  1. Cena ofertowa brutto 60 pkt.;
  2. Okres gwarancji 30 pkt.;
  3. Doświadczenie zawodowe osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 10 pkt.

 

Uzasadnienie unieważnienia:

Zamawiający unieważnia postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia