Informacja o unieważnieniu postępowania NZ.273.166.2018.RZA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Dostawa kontenerów na obiekty sportowo-rekreacyjne na terenie Krakowa. Część 1: Dostawa kontenera szatniowo-magazynowo-sanitarnego na potrzeby modernizacji kompleksu boisk typu Orlik - os. Złotej Jesieni. Część 2: Dostawa kontenera szatniowego dla SOKS Płomień Kostrze. Część 3: Dostawa kontenera dla LKS Złomex Branice Część 4: Dostawa zespołu kontenerów dla KS Armatura - ul. Chmielna.

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 44.21.11.00-3

 

Termin realizacji: do dnia 22.10.2018 roku

 

Liczba otrzymanych ofert:

Część 1: 2, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Część 2: 2, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Część 3: 2, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Część 4: 3, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

 

Kryteria oceny ofert:

  1. Cena ofertowa za realizację danej części zamówienia 60 pkt
  2. Okres gwarancji 20 pkt
  3. Skrócenie terminu realizacji dostawy 20 pkt

 

Postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej ustawy Pzp), ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.