Informacja o unieważnieniu postepowania NZ.273.148.2017.RZA

Dotyczy: Modernizacja wnętrza hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego 4 w Krakowie. Część 2: Trybuny teleskopowe. Część 4: Nagłośnienie hali. Część 5: Zakup i montaż agregatu i chłodnicy do istniejącej instalacji i wentylacji hali.

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

Część 2: 45.21.22.00-8; 39.11.00.00-6; 71.00.00.00-8

Część 4: 45.21.22.00-8; 32.34.24.00-6; 71.00.00.00-8

Część 5: 45.21.22.00-8; 39.71.70.00-1; 71.00.00.00-8

Termin realizacji: do dnia 30.11.2017 roku.

Liczba otrzymanych ofert:

Część 2: 3, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 2 oferty.

Część 4: 2, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 1 ofertę.

Część 5: 4, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 3 oferty.

Kryteria oceny ofert dla części 2, 4 i 5:

  1. Cena ofertowa brutto 60;
  2. Okres gwarancji 40.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

CZĘŚĆ 2:

Oferta 3: AVA SEATS Sp. z o.o., 34.325 Łodygowice, ul. Kolejowa 20

                Oferta odrzucona

 

Oferta 4: MTB-GROUP Sp.j., 32-400 Myślenice, ul. Mickiewicza 40

                Otrzymana punktacja – łącznie 100,00 pkt, w tym:

 Kryterium 1: 60,00 pkt

 Kryterium 2: 40,00 pkt  

 

Oferta 5: KRISBUD Sp. z o.o., 32-540 Trzebinia, ul. 22 Lipca 58

                Oferta odrzucona

 

CZĘŚĆ 4:

Oferta 5: KRISBUD Sp. z o.o., 32-540 Trzebinia, ul. 22 Lipca 58

Oferta odrzucona

 

Oferta 6: RUKO Sp. z o.o., 30-389 Kraków, ul. Wicherkiewicza 23K

Otrzymana punktacja – łącznie 100,00 pkt, w tym:

Kryterium 1: 60,00 pkt

Kryterium 2: 40,00 pkt

 

CZĘŚĆ 5:

Oferta 1: AIRCO Sp. z o.o., 43-143 Lędziny, ul. Oficerska 4

Oferta odrzucona

 

Oferta 2: LeedAir Sp. z o.o., 30-629 Kraków, ul. Dauna 111

Oferta odrzucona

 

Oferta 5: KRISBUD Sp. z o.o., 32-540 Trzebinia, ul. 22 Lipca 58

Oferta odrzucona

 

Oferta 6: RUKO Sp. z o.o., 30-389 Kraków, ul. Wicherkiewicza 23K

Otrzymana punktacja – łącznie 100,00 pkt, w tym:

Kryterium 1: 60,00 pkt

Kryterium 2: 40,00 pkt

 

 

Postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej ustawy Pzp), ponieważ ceny najkorzystniejszych ofert lub ofert z najniższymi cenami dla części 2, 4 i 5 zamówienia przewyższają kwoty, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie danej części zamówienia oraz zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej ustawy Pzp), ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający w SIWZ cz. IV określił termin realizacji zamówienia: do dnia 30.11.2017 roku.

Zawarcie umów z terminami ich realizacji jak powyżej jest niemożliwe, tym samym nie jest możliwe zawarcie przez Zamawiającego ważnych, niepodlegających unieważnieniu umów.

Również KIO w uchwale z dnia 19.08.2009 r. stwierdziła, że zawarcie umowy o świadczenie niemożliwe, ze wstecznym terminem realizacji zamówienia, jest niedopuszczalne w świetle przepisów k.c. i prowadzi do konieczności unieważnienia postępowania (sygn. akt KIO/KD 22/09).