Informacja o unieważnieniu postępowania NZ.273.147.2018.AMA

Budowa szybu windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie wraz z koniecznością przebudowy fragmentu budynku

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.00.00.00-7, 45.45.00.00-6

 

Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.09.2018 r.

 

Liczba otrzymanych ofert: 0  z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

 

Kryteria oceny ofert:

  1. Cena ofertowa brutto 60 pkt.;
  2. Okres gwarancji 20 pkt.;
  3. Doświadczenie zawodowe kierownika budowy 20 pkt.

 

Uzasadnienie unieważnienia:

Zamawiający unieważnia postepowanie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, ponieważ nie złożono żadnej oferty.