Informacja o unieważnieniu postępowania NZ.273.145.2017.AMA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Modernizacja sztucznego lodowiska MKS Cracovia przy ul. Siedleckiego 7 - wykonanie robót budowlanych wraz z dokumentacją projektową (projekt budowlano-wykonawczy, projekt powykonawczy), polegających na wykonaniu szatni dla dzieci i młodzieży na terenie obiektu wraz z elementami towarzyszącymi, w trybie zaprojektuj i wykonaj.

CZĘŚĆ I* ZADANIA A: szatnie, wentylacja, brama rolowana.

CZĘŚĆ II* ZADANIE C: kasy biletowe

CZĘŚĆ III* ZADANIA D: wejścia betonowe, bruki.

  Znak sprawy: NZ.273.145.2017.AMA

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

Część I:

45.21.22.11-8 Roboty budowlane w zakresie lodowisk

45.40.00.00-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

71.32.00.00-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71.22.00.00-6 Usługi projektowania architektonicznego

Część II:

45.42.10.00-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

71.32.00.00-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71.22.00.00-6 Usługi projektowania architektonicznego

Część III:

45.23.32.61-6 Roboty budowlane w zakresie przejść dla pieszych

71.32.00.00-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71.22.00.00-6 Usługi projektowania architektonicznego

 

Termin wykonania zamówienia:

Część 1: do dnia 30.11.2017 roku;

Część 2: do dnia 30.11.2017 roku;

Część 3: do dnia 30.11.2017 roku;

Liczba otrzymanych ofert: 2  z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 2 oferty.

 

Kryteria oceny ofert:

Część I

  1. Cena ofertowa brutto 60 pkt.
  2. Okres gwarancji 20 pkt.
  3. Doświadczenie zawodowe kierownika budowy20 pkt.

Część II

  1. Cena ofertowa brutto 60 pkt.
  2. Okres gwarancji 20 pkt.
  3. Doświadczenie zawodowe kierownika budowy 20 pkt.

Część III:

  1. Cena ofertowa brutto 60 pkt.
  2. Okres gwarancji 20 pkt.
  3. Doświadczenie zawodowe kierownika budowy 20 pkt.

 

 

Uzasadnienie unieważnienia:

Zamawiający unieważnia postepowanie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.