Informacja o unieważnieniu postępowania NZ.273.13.2018.RZA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn: Termomodernizacja hali KS Prądniczanka przy ul. Majora 12A w Krakowie.

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.45.00.00-6; 45.45.30.00-7; 45.32.10.00-3; 45.31.70.00-2

Termin realizacji: do dnia 30.11.2018 roku

Liczba otrzymanych ofert: 6, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:

  1. Cena ofertowa brutto 60%;
  2. Okres gwarancji 20%;
  3. Doświadczenie zawodowe kierownika budowy 20%.

 

Postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej ustawy Pzp), ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.