Informacja o unieważnieniu postępowania NZ.273.125.2018.RZA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Budowa Centrum Zapaśniczego w Bieżanowie. Znak sprawy: NZ.273.125.2018.RZA

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.00-8; 45.21.22.20-4

Termin realizacji: do dnia 24.01.2020 roku

Liczba otrzymanych ofert: 0, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:

  1. Cena ofertowa brutto 60%;
  2. Okres gwarancji 20%;
  3. Doświadczenie zawodowe kierownika budowy 20%.

 

Postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej ustawy Pzp), ponieważ nie złożono żadnej oferty.