Informacja o unieważnieniu postępowania NZ.273.12.2018.AMA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania p.n.: Tłumaczenia tekstów na potrzeby organizacji imprez sportowych oraz realizacji bieżących zadań ZIS.

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 79.53.00.00-8.

Termin wykonania zamówienia: do dnia  14.12.2018 r.

 

Liczba otrzymanych ofert: 3 z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

 

Kryteria oceny ofert:

  1. cena brutto 40%;
  2. Wysokość dopłaty za stronę (1800 znaków wraz ze spacjami) tłumaczenia SPECJALNEGO 10%.
  3. Wysokość dopłaty za stronę (1800 znaków wraz ze spacjami) tłumaczenia PRZYSIĘGŁEGO 10%.
  4. Wysokość dopłaty za stronę tłumaczenia PILNEGO 10%
  5. Czas wykonania tłumaczenia PILNEGO,  krótszy niż maksymalny określony w umowie 6%.
  6. Możliwość wykonania tłumaczenia w trybie EXTRA PILNYM tj. do 2 godzin 10%.
  7. Dedykowany pracownik do obsługi tłumaczeń dostępny w godzinach pracy ZIS (7:30-15:30) 4%.
  8. Rozliczenia z dokładnością do 0,5 strony tłumaczeniowej (tj. ½ stawki za <=900 znaków ze spacjami)10%.

 

Uzasadnienie unieważnienia:

Zamawiający unieważnia postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.