Informacja o unieważnieniu postępowania NZ.273.117.2017.RZA

Dotyczy: Modernizacja wnętrza hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego 4 w Krakowie.

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.00-8; 71.00.00.00-8

 

Termin realizacji: do dnia 30.09.2017 roku – wykonanie robót budowlanych;

do dnia 30.01.2018 roku – zakup i montaż agregatu i chłodnicy do istniejącej instalacji i wentylacji hali.

 

Liczba otrzymanych ofert: 1, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

 

Kryteria oceny ofert:

  1. Cena ofertowa brutto 60%;
  2. Okres gwarancji 20%;
  3. Aspekty społeczne 10%;
  4. Doświadczenie zawodowe osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 10%.

 

Postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej ustawy Pzp), ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.