Informacja o unieważnieniu postępowania NZ.273.108.2017.RZA

Dotyczy: Budowa sali gimnastycznej - Gimnazjum Nr 21, ul. Komandosów 29 w Krakowie.

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.42.00-7; 45.21.22.00-8; 45.31.00.00-3; 45.33.10.00-6

Termin realizacji: do dnia 26.08.2019 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 4, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:

  1. Cena ofertowa brutto 60%;
  2. Okres gwarancji 20%;
  3. Aspekty społeczne 10%;
  4. Skrócenie terminu realizacji 5%
  5. Doświadczenie zawodowe osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 5%.

 

Postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej ustawy Pzp), ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.