Informacja o unieważnieniu postępowania. NZ.273.77.2012.AMA

 

NZ.273. 77.2012.AMA                                                                  Kraków, dnia  21.05.2012 r.

 

 

Dotyczy:          postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania

Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej przeciwpowodziowych pali cumowniczych na rzece Wiśle w Krakowie wraz z pozyskaniem stosownych opinii, opracowań, pozwoleń oraz decyzji administracyjnych w tym pozwolenia na budowę

Numer sprawy: NZ.273.77.2012.AMA

 

Wg rozdzielnika

 

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 71.32.00.00-7.

 

Termin realizacji: do dnia 31.10.2012 r.

Liczba otrzymanych ofert: 0.

 

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Postępowanie na wykonanie w/w zadania zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp, ponieważ nie złożono żadnej oferty.