Informacja o unieważnieniu postępowania. NZ.273.204.2012.RZA

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Znak sprawy: NZ.273.1204.2012.RZA.

 

NZ.273.204.2012.AMA                                                                    Kraków, dnia 28.12.2012 r.

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Znak sprawy: NZ.273.1204.2012.RZA.

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 66.51.00.00-8

Termin realizacji: od dnia udzielenia zamówienia do dnia 31.12.2013 r

Liczba otrzymanych ofert: 0, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Postępowanie na wykonanie w/w zadania zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 1  ustawy pzp, ponieważ nie złożono żadnej oferty.