Informacja o unieważnieniu postępowania NZ.273.201.2013.AMA

Dostawa samochodu osobowego klasy średniej D z silnikiem benzynowym dla Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Numer sprawy: NZ.273.201.2013.AMA

Informacja o unieważnieniu postepowania

 

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 34.11.00.00-1

Termin realizacji: do dnia 27.12.2013 r.

 

Liczba otrzymanych ofert: 0, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

Postępowanie na wykonanie w/w zadania zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 1  ustawy pzp, ponieważ nie złożono żadnej oferty.