Informacja o unieważnieniu postępowania. NZ.273.148.2013.AMA

Budowa Narodowego Centrum Rugby 7 przy ul. Darwina w Krakowie -Luboczy. Numer sprawy: NZ.273.148.2013.AMA.

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.20-4, 45.21.22.21-1.

Termin realizacji: do dnia 31.10.2014 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 3, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

Zamawiający unieważnia postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 upzp, ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pod nazwą: Budowa Narodowego Centrum Rugby 7 przy ul. Darwina w Krakowie – Luboczy, prowadzonym przez ZIS w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), numer sprawy: NZ.273.148.2013.AMA prowadzący postępowanie – ZIS otrzymał 3 oferty, złożone przez

      1)      Moris-Sport Sp. z o.o. 02-235 Warszawa, ul. Równoległa 1

      2)      Konsorcjum: Lider: SAMBUD Józef Paryl 32-412 Wiśniowa, Węglówka 72 Partner: SALTEX EUROPA Sp. z o.o. 53-129 Wrocław, ul. Sudecka 106A oraz

      3)      Lider: KRISBUD Sp. z o.o. 32-540 Trzebinia, ul. 22 Lipca 58 Partner: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  GRETASPORT Ilona Stańczyk 41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Polesie 17.

Za najkorzystniejszą została uznana oferta Moris Sport sp. z o.o., która uzyskała 100% w ocenie, gdyż zaoferowana cena była ceną najniższą.

Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, na wezwanie zamawiającego przed zawarciem umowy przedłożył harmonogram prac i płatności (harmonogram rzeczowo-finansowy), ale nie doszło do porozumienia stron co do jego treści. Przyczyną braku porozumienia stał się poziom środków, które zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia w poszczególnych latach wykonywania umowy (2013 – 2014): przygotowany przez wykonawcę harmonogram rzeczowo finansowy przewidywał wydatkowanie w roku 2014 kwoty znacznie przewyższającej posiadane przez Zamawiającego środki. Zamawiający nie ma możliwości uzyskania w roku 2014 większych środków, niż te, które wynikają z Wieloletniej Prognozy Finansowej i aktualnie przyznanej na rok 2014 dotacji, i nie ma też możliwości przeniesienia środków z roku bieżącego (2013) na rok przyszły (2014).

Informacja o wysokości środków ogółem oraz w rozbiciu na poszczególne lata realizacji umowy, które zamawiający może przeznaczyć na realizację zadania były przekazane wykonawcom składającym oferty w ww. postępowaniu podczas otwarcia ofert. Nadto wysokość tych środków oraz ich podział był i jest dostępny w BIP Gminy Miejskiej Kraków - informacja o środkach przeznaczonych przez ZIS jako inwestora na realizację zadania inwestycyjnego oznaczonego jako „Budowa Narodowego Centrum Rugby 7” znajduje się w budżecie Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa – uchwała RMK nr LXX/1013/13 z późn. zm.; natomiast dane te nie były podane do wiadomości wykonawców w dokumentacji przetargowej ani nie były przedmiotem wyjaśnień w toku postępowania. Skutkiem tego Zamawiający nie może mieć pewności co do planowanego przez wszystkich uczestniczących w postępowaniu wykonawców poziomu wykorzystania środków w poszczególnych latach, co czyni złożone oferty nieporównywalnymi, mimo iż są one w pełni porównywalne z punktu widzenia wysokości wynagrodzenia wykonawcy jako całości.

Natomiast zawarcie umowy, do której dołączony byłby harmonogram rzecz.-finans., sporządzony przez wybranego wykonawcę prowadziłoby u Zamawiającego do braku pokrycia wynagrodzenia w roku 2014, to zaś stanowiłoby naruszenie dyscypliny finansów publicznych (art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, t.j.: Dz. U. 2013 r. poz. 168). Tak zawarta umowa jako sprzeczna z art. 44 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ww. ustawy o finansach publicznych mogłaby być uznana za nieważną na zasadzie wskazanej w art. 58 § 1 kc.

Stwierdzonej przez Zamawiającego wady postępowania dotyczącej niewskazania w dokumentacji przetargowej akceptowalnych dla Zamawiającego kwot, które będą wydatkowane w kolejnych latach na finansowanie wynagrodzenia wykonawcy nie można usunąć, bowiem brak jest instrumentów prawnych pozwalających Zamawiającemu na „przymusową” zmianę treści harmonogramu rzeczowo-finansowego, a jak sam Zamawiający ustalił w SIWZ – załącznik pt. „Istotne Postanowienia Umowy”, par. 1 ust. 3 harmonogram rzeczowo-finansowy miał być sporządzony przez Wykonawcę w porozumieniu z Zamawiającym po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego, nie miał więc być sporządzony jednostronnie przez Zamawiającego ani jednostronnie przez Wykonawcę, a co do jego treści strony winny uzyskać kompromis, co jednak nie nastąpiło.

Nadto oferta złożona przez wybranego wykonawcę nie była sprzeczna z treścią SIWZ, a więc nie podlegała odrzuceniu (art. 89 ust. 1 pkt 2 PZP), bowiem ani w treści SIWZ ani w treści oferty brak było wskazania podziału środków na poszczególne lata realizacji umowy. Okoliczność braku możliwości uzgodnienia harmonogramu prac i płatności ujawniła się dopiero po wyborze oferty najkorzystniejszej, a przed podpisaniem umowy, a więc w momencie, gdy jakiekolwiek zmiany (korekty) SIWZ nie są już możliwe.

Powyższe okoliczności uzasadniają unieważnienie postępowania ze względu na zaistnienie w nim niemożliwej do usunięcia wady uniemożliwiającej zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.