Informacja o unieważnieniu postępowania NZ.273.146.2012.AMA

Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej (pełnobranżowej) oraz dokumentacji do przetargu na roboty budowlane, dla budowy wielofunkcyjnego boiska WLKS KRAKUS przy ul. Moszyńskiego 9 w Krakowie Znak sprawy: NZ.273.146.2012.AMA.

 

NZ.273. 146.2012.AMA                                                                         Kraków, dnia  18.09.2012 r.

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej (pełnobranżowej) oraz dokumentacji do przetargu na roboty budowlane, dla budowy wielofunkcyjnego boiska WLKS KRAKUS przy ul. Moszyńskiego 9 w Krakowie Znak sprawy: NZ.273.146.2012.AMA.

 

Wg rozdzielnika

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 71.32.00.00-7, 71.00.00.00-8

 

Termin realizacji: do dnia 30.11.2012 r.

Liczba otrzymanych ofert: 3, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania

0 ofert.

 

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Postępowanie na wykonanie w/w zadania zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 6 ponieważ wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.