Informacja o unieważnieniu postępowania. NZ.273.142.2012.AMA

Wykonanie modernizacji małej niecki basenowej w OSiR Kolna, w Krakowie. Znak sprawy: NZ.273.142.2012.AMA

 

NZ.273.142.2012.AMA                                                                     Kraków, dnia 17.09.2012 r.

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: Wykonanie modernizacji małej niecki basenowej w OSiR Kolna, w Krakowie. Znak sprawy: NZ.273.142.2012.AMA.

Wg rozdzielnika


Informacja o unieważnieniu postępowania


Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.90-5; 45.21.22.12-5

Termin realizacji: 31.10.2012 r.

Liczba otrzymanych ofert: 0, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Postępowanie na wykonanie w/w zadania zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 1  ustawy pzp, ponieważ nie złożono żadnej oferty.