Informacja o unieważnieniu postepowania. NZ.273.118.2013.AMA

Opracowanie dokumentacji projektowej, zawierającej projekt koncepcyjny wielobranżowy, projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz opracowanie dokumentacji do przetargu, zawierającej kosztorysy inwestorskie, przedmiary, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, dla rozbiórki i budowy małej hali sztucznego lodowiska przy ul. Siedleckiego 7, w Krakowie  na działce nr 292/1 obr. 17 Śródmieście, wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną (przyłącza i sieci) w tym przebudowa zjazdu z działki nr 274/1 obr. 17 Śródmieście. Numer sprawy: NZ.273.118.2013.AMA

 

 Informacja o unieważnieniu postępowania

 Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 71.32.00.00-7; 71.00.00.00-8.

Termin realizacji: do dnia 29.11.2013 r.

 

Liczba otrzymanych ofert: 1, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

 

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Postępowanie na wykonanie w/w zadania zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.